Projekt "Nasza szkoła to nasz przyjaciel"

Projekt pt. „Nasza szkoła to nasz przyjaciel” realizowany w ramach Priorytetu IX , Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.

Realizacja projektu trwa w okresie od 01 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Projekt obejmuje teren Gminy Szydłów.

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez 134 dziewczyny i 151 chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Szydłów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w okresie od 01.08.2013 do 30.06.2015r.

Osiągnięcie realizowanego celu będzie możliwe poprzez realizowanie celów szczegółowych, którymi są:

  • Wyrównanie i poszerzenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia pozalekcyjne przez 90 dziewczyn i 78 chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Szydłów,
  • Poprawa wyników w nauce poprzez zajęcia pozalekcyjne przez 56 dziewczyny i 71 chłopców za szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Szydłów,
  • Ukierunkowanie 55 dziewczyn i 65 chłopców w wyborze ścieżki i kariery zawodowej poprzez stworzenie Szkolnego Ośrodka kariery dla uczniów z gminy Szydłów,
  • Objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną 134 dziewczyny i 151 chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Szydłów  poprzez utworzenie Szkolnego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 506.410,00 zł.

W ramach realizowanego projektu zostały zakupione również pomoce dydaktyczne, które pozwolą dzieciom i młodzieży na rozwijanie swoich pasji oraz pomogą w zdobyciu nowych umiejętności i poprawieniu wyników w nauce.