Punkty Przedszkolne

Punkty Przedszkolne w Solcu i Potoku działają w ramach projektu pt. „Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym-lepszy start przedszkolaków w gminie Szydłów” realizowanym w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanym przez Gminne Centrum Kultury Szydłowie.
Realizacja Projektu trwa w okresie od 01 sierpnia 2012 r. do 30 lipca 2014 roku.
Celem głównym Projektu jest zapewnienie edukacji przedszkolnej poszerzonej o zajęcia
dodatkowe dla 80 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących teren gminy Szydłów

Punkty działają od 03.09.2012 przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7.00-15.00.
Wychowankowie uczestniczą w zajęciach realizując podstawę programową dostosowaną do wieku przedszkolaka. Ponadto mogą rozwijać swoje zdolności podczas zajęć dodatkowych:
-rytmiki
-języka angielskiego
-gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
-religii,
-logopedii.

W ciągu roku szkolnego przewidziane są obchody uroczystości państwowych i świątecznych, a także wyjazdy do kina i teatru.